Samorządowe Przedszkole nr 64

Opłaty

Opłata za przedszkole w roku szkolnym 2022/2023

 • Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa  z dnia 14 marca 2018 r.
 • Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn (stawka godzinowa 1 zł., 0,50 zł. - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska karta Rodzinna 3+, Programem pn. Kraków dla Rodziny "N", 0,00 zł. - dla rodzin objetych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny "N"  oraz liczba dni roboczych w danym miesiącu). Opłata za żywienie obliczana jest  jako iloczyn (stawka żywieniowa i liczba dni roboczych w danym miesiącu).
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
 • Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 • Koszt wyżywienia dziecka pokrywają w całości rodzice (prawni opiekunowie), odpowiednio do ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym.
 • Opłata za wyżywienie dziecka i godziny płatne (poza 8:00 – 13:00) podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
 • Opłata miesieczna pobierana jest z dołu, za ilość dni obecnych
 • W przypadku powstania zaległości za okres przekraczający jeden miesiąc, dyrektor wszczyna procedurę windykacji należnosci za korzystanie z usług przedszkola (czas pobytu+wyżywienie)
Stawka żywieniowa  od 1 września 2022 wynosi 12,00zł w tym:
 • 12,00 zł - 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
 • 9,60 zł - 2 posiłki (śniadanie, obiad)
 • 8,40 zł - 2 posiłki (obiad, podwieczorek)
 • 6,00 zł - (obiad)
 • 3,60 zł - (śniadanie)
 • 2,40 zł - (podwieczorek)

  OPŁATĘ  ZA KORZYSTANIE Z USŁUG SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA NR 64

W KRAKOWIE  DOKONUJEMY DO 14 KAŻDEGO MIESIĄCA

NA NUMER   RACHUNKU BANKOWEGO:

 od 1 stycznia 2016 r. nowy numer konta bankowego
 

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5,
os. Oświecenia 30, 31 – 636 Kraków 

   (Samorządowe Przedszkole nr 64) 
 

 43102028920000560205908142 

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach w Krakowie

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15 ww. ustawy - Dz.U. z 2017 poz. 2203).

Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowiły świadczenia pieniężne będące przedmiotem stosunków cywilnoprawnych (z rodzicami/opiekunami prawnymi była zawierana umowa). Natomiast obecnie są to już świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do ich określania w umowach cywilnoprawnych zawieranych z rodzicami. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady gminy - w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:


1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czas pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania. Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,50 zł. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł. Opłat za korzystanie z przedszkola nie wnoszą rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki zdrowotnej.

2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.

Urząd Miasta Krakowa WYDZIAŁ EDUKACJI tel. +48 12 616 52 00, fax +48 12 616 5201, ek.umk@um.krakow.pl 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 www.krakow.pl